Polityka prywatności

PPHU SIERADZAN Michał Sieradzan z siedzibą w Kaliszu dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki Prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo w treści klauzuli informacyjnej. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

I DANE OSOBOWE

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego FiranySieradzan.pl jest: PPHU SIERADZAN Michał Sieradzan z siedzibą w Kaliszu przy ul. Ogrodowej 22/8, 62-800 Kalisz, NIP: 6182104569.  
Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: PPHU SIERADZAN Michał Sieradzan, Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz, biuro@firanysieradzan.pl.

Przetwarzanie Danych Osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także na podstawie udzielonej zgody, w zakresie, w jakim została udzielona.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”).

Dane osobowe mogą być także przetwarzane:
1. W celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem np. optymalizacja procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej, w tym reklamacji, badania poziomu satysfakcji itd.
2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
4. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
5. W celu dobierania produktów pod kątem potrzeb klientów z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
6. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu;
7. W celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) na warunkach opisanych w Regulaminie Newsletter, o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach stanowią: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Profilowanie
Podane dane mogą także podlegać profilowaniu. Profilowanie polega na proponowaniu produktów dopasowanych do Państwa preferencji i posiadanych cech. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości.

Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli PPHU SIERADZAN jest administratorem tych danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – także w sytuacji gdy dane podlegają profilowaniu oraz gdy dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń

Prawo skargi
Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym do dokonania zakupu.

Przekazywanie danych
Możemy przekazać Państwa dane zaufanym odbiorcom w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym jej rozliczenia i dostarczenia. Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie Sklepu Internetowego, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, Państwa dane mogą być przekazane w celu windykacji roszczeń.

Obowiązek udostępnienia danych
Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym adresu IP, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane:

  • przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;

  • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody. Usunięcie konta na stronie Sklepu Internetowego FiranySieradzan.pl jest w razie wątpliwości uznawane za cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zabezpieczenia
Sklep Internetowy FiranySieradzan.pl posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na stronie Sklepu Internetowego, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem Internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu odwiedzających w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. w celu ustalenia regionu, z którego nastąpiło połączenie, daty i czasu połączenia, źródła i liczby połączeń, liczby otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę.

II PLIKI COOKIES
1. Sklep Internetowy używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera, telefonu, lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystają odwiedzając stronę Sklepu Internetowego . Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną Sklepu Internetowego, pliki cookies pozwalają na identyfikację połączenia z urządzeniem, na którym zostały wcześniej zapisane.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie w korzystania ze strony Sklepu Internetowego, dostosowywania jej do Państwa potrzeb, poprzez personalizację podstron.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych witryn. Zebrane dane mają nam służyć w celu usprawnienia funkcjonowania strony Sklepu Internetowego.
5. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na komputerach, telefonach lub innych urządzeniach i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci ww. urządzeń. Poprzez wykorzystanie cookies sesyjnych nie dochodzi do pobrania jakichkolwiek danych osobowych;

 b) Cookies trwałe: są przechowywane na komputerach, telefonach lub innych urządzeniach i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie ww. urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Poprzez wykorzystanie cookies trwałych nie dochodzi do pobrania jakichkolwiek danych osobowych.

6. W każdej chwili mają Państwo możliwość ograniczenia, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie gromadzenia będzie dla nas oznaczało cofnięcie zgody na wykorzystywanie cookies. Ograniczenie lub wyłączenie gromadzenia cookies może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony Sklepu Internetowego.

7. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się z Państwa preferencjami - np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzin, liczby odsłon konkretnego produktu itd. Zastosowanie cookies umożliwia przedstawienie Państwu reklamy dopasowanej do Państwa preferencji. Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam nie oznacza, że nie będą Państwo otrzymywali reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale nie mających związku z jego dotychczasową aktywnością.

8. Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych. Informacje zebrane i zawarte w cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin.

9. Zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli domen i stron internatowych, do których linki są umieszczone stronie Sklepu Internetowego FiranySieradzan.pl. Zachęcamy, by przed rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub plików cookies, w tym dotyczącym Polityki Prywatności, należy kierować:

- na adres Administratora Danych Osobowych:
PPHU SIERADZAN, UL. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz

- na adres e-mail: biuro@firanysieradzan.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl