Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.firanysieradzan.pl  prowadzony jest przez firmę PPHU SIERADZAN Michał Sieradzan, NIP: 6182104569, REGON: 302785409. Zarejestrowana pod adresem Ogrodowa 22/8, 62-800 Kalisz. Miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 69-71, nr telefonu: 606443310, adres poczty e-mail:  pphu.sieradzan@gmail.com

Definicje:

 1. Sprzedawca – PPHU SIERADZAN Michał Sieradzan NIP: 6182104569, REGON: 302785409.Miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 69-71, nr telefonu: 606443310, adres poczty e-mail: pphu.sieradzan@gmail.com     
 2. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą; korzystająca lub  zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
 3. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.firanysieradzan.pl
 5. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 13. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom  automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
 14. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez klienta: wypełnieniu Formularza Rejestracji,  kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu e-mail oraz hasła. W dowolnym momencie można uzupełnić dane dodatkowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),  numer telefonu kontaktowego. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta  poprzez jego usunięcie lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pphu.sieradzan@gmail.com
 2. Formularz zamówienia - korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego  pola „Potwierdzam zamówienie”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie  następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 3. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu  strzałki. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pphu.sieradzan@gmail.com.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a) komputer, laptop, netbook, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenia multimedialne z dostępem do internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome oraz inne przeglądarki,

d) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,

e) włączenie w przeglądarce internetowej  Cookies oraz Javascript.

§3. Warunki i procedury zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w poprzednim punkcie Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 8. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) podany jest przy każdym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego i wynosi  do 3 Dni roboczych.

W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§4. Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient  informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest  paragon fiskalny. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Klient  może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) Usługa Płatności Shoper – umożliwiająca szybkie i bezpieczne płatności za pomocą usługi „Pay-by-link” oraz umożliwiające dokonywanie płatności elektronicznych za pomocą kart Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Banki dostępne w usłudze „Pay-by-link”:

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • Bank BGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

b) Tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: mBank SA; nr rachunku bankowego: 25 1140 2004 0000 3802 5146 3970 (w poleceniu przelewu/wpłaty należy  wpisać  numer zamówienia);

c) Gotówką w momencie odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez  Klienta płatności gotówką  przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§5. Dostawa

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi  inaczej. Czas i koszty dostawy Produktu  są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt i czas dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Wskazywane koszty dostawy obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza granice kraju, koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 2. Sprzedawca  udostępnia  Klientowi  następujące  sposoby  dostawy  Produktu:

a) przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy Pocztex

b) przesyłka  kurierska  pobraniowa za pośrednictwem firmy Pocztex

c) odbiór osobisty pod adresem: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00

 1. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pomocą Usługi Płatności Shoper, przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 1. W wypadku gdy Zamówienie obejmuje Produkty o różnych terminach dostaw właściwym terminem dostawy jest termin najdłuższy.
 2. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§6. Gwarancja i reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności  ustawą  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  w Kodeksie Cywilnym.
 2. Zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pphu.sieradzan@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć z załączonym dowodem zakupu na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
 4. Sprzedawca na  oferowane w sklepie Internetowym Produkty udziela dwuletniej gwarancji i informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza  uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z Umowa Sprzedaży.

„Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może  odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pphu.sieradzan@gmail.com. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może  złożyć  jakiegokolwiek  jednoznaczne oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się  od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. W przypadku  odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru wraz z dowodem zakupu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - dotyczy to w szczególności firan sprzedawanych na metry bieżące, firan szytych na wymiar, oraz obrusów szytych na wymiar. 
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta  jest całkowicie dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §2 niniejszego Regulaminu.
 3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 4. Wraz z usunięciem Konta Klienta, Administrator (Sprzedawca) usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.firanysieradzan.pl

§9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim i są zgodne z prawem polskim.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Sprzedawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję 
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy________________________________________________________________


Data odbioru __________________________________________________________ 


Imię i nazwisko _______________________________________________________ 


Adres _________________________________________________________________

Numer konta do zwrotu środków:

___________________________________________________________

 
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) _______________________________________________________ 


Data __________________________________________________________________

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl