Zwroty i reklamacje

Wyciąg z regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod linkiem: REGULAMIN

§6. Gwarancja i reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności  ustawą  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  w Kodeksie Cywilnym.
 2. Zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pphu.sieradzan@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć z załączonym dowodem zakupu na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
 4. Sprzedawca na  oferowane w sklepie Internetowym Produkty udziela dwuletniej gwarancji i informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza  uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z Umowa Sprzedaży.

„Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może  odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pphu.sieradzan@gmail.com. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może  złożyć  jakiegokolwiek  jednoznaczne oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się  od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. W przypadku  odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru wraz z dowodem zakupu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję 
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

_______________________________________________________________________


Data odbioru ____________________________________________________________ 


Imię i nazwisko __________________________________________________________ 


Adres _________________________________________________________________ 

Numer konta do zwrotu środków:

___________________________________________________________


Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) 
_______________________________________________________________________ 


Data __________________________________________________________________

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl